ประเภทของการ “เช่าเครื่องจักรกลหนัก” สำหรับงานก่อสร้าง

ประเภท"เครื่องจักรกลหนัก" สำหรับงานก่อสร้าง - ปก

ใน งานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยการเช่าเครื่องจักรกลหนักหลากหลายประเภท สำหรับช่วยในการก่อสร้าง ที่ไม่สามารถใช้แรงงานคนในทำงานได้ หรือต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากในการทำงาน ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า และประสิทธิภาพในการทำงานไม่เทียบเท่าเครื่องจักร ดังนั้นหลายคน จึงเลือกใช้เครื่องจักรที่สามารถ ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคนได้จำนวนมาก ช่วยในการก่อสร้าง ที่ต้องทำให้ตรงตามมาตราฐานที่ได้กำหนดไว้ เช่น การก่อสร้าง ที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง อาทิ งานบดถนน ด้วยรถบด งานปูยางถนน ซึ่งแรงงานคนไม่สามารถทำได้ละเอียด และแม่นยำเทียบเท่าเครื่องจักร เป็นต้น ทำให้ในการก่อสร้างจึงนิยมใช้เครื่องจักรกล มากว่าใช้แรงงานคน เครื่องจักรกลหนักสำหรับการก่อสร้างมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ต้องเลือก เช่าเครื่องจักรกล ให้ตรงกับประเภทของงาน

ประเภทของเครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับก่อสร้าง

 1.  รถแม็คโค
 2.  รถเครน
 3.  รถตัก
 4.  รถดันดิน
 5.  รถเกรดเดอร์
 6.  รถบดถนน
 7.  รถยก
 8.  รถปูยาง

ประเภทของงานก่อสร้างต่าง ๆ

งานก่อสร้างจัดทำขึ้น เพื่อใช้สร้างสิ่งของต่าง ๆ ที่คงทน ถาวร สำหรับใช้ เพื่อทำให้เกิดความสะดวกสบาย และตอบสนองความต้องการใช้งานของมนุษย์ ทั้ง การก่อสร้างเพื่อส่วนรวม เช่น การสร้างถนน สะพาน โรงพยาบาล หรือการก่อสร้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การสร้างโรงงาน การปรับที่สำหรับการเกษตร เป็นต้น ซึ่งต้องเช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ

สามารถแบ่งประเภทของ งานก่อสร้างได้ ตามลักษณะของสิ่งที่ถูกสร้าง สำหรับการใช้งานต่าง ๆ

 1. เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัยเช่า"เครื่องจักรกลหนัก" สำหรับงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด หอพัก

  การก่อสร้าง บ้านเรือน คอนโด ตึก หอพัก เพื่อเป็นสถานที่ในการอยู่อาศัย พักผ่อน หรือประกอบกิจการต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่คนต้องการ การก่อสร้างที่พักอาศัยมีความหลากหลาย ตั้งแต่การสร้างบ้านชั้นเดียว สองชั้น ไปจนถึงการสร้าง หอพัก หรือคอนโด ที่มีจำนวนชั้นมาก ๆ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้จะต้องเลือก ชนิดของเครื่องจักรให้เหมาะสมกับรูปแบบที่จะก่อสร้าง และต้องเช่าเครื่องจักรกลหนัก หลาย ๆ อย่างร่วมกันในการก่อสร้าง เช่น การใช้รถแม็คโค รถเกรดเดอร์ และรถบด ในการปรับพื้นที่ เคลียร์ริ่งพื้นที่ ให้พร้อมก่อนจะทำการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป หรือการใช้รถเครนในการลงเสาเข็ม สำหรับเป็นฐานยึดโครงสร้าง เป็นต้น

  สามารถอ่านบทความ เช่า”รถเกรดเดอร์” และรถบดสำหรับงานปรับที่ เพิ่มเติมได้

 2. เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับ พัฒนาอุสหกรรม เช่า"เครื่องจักรกลหนัก"สำหรับก่อสร้าง โรงงานอุสหกรรม โรงเก็บของ

  การก่อสร้างโรงงาน สำหรับอุสหกรรมต่าง ๆ การสร้าง โกดัง โรงเก็บของ  เพื่อใช้ในการประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น โรงงานสำหรับผลิตชิ้นส่วน สำหรับกิจการต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรกลหนัก โรงงานสำหรับผลิตอุปกรณ์โลหะ หรือโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น ทำให้จะต้อง เช่าเครื่องจักรกลหลายประเภท เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ตามประเภทของอุสหกรรมที่จะทำการดำเนินกิจการต่อไป

 3. เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับ งานก่อสร้างถนน และสะพานสำหรับการสัญจรเช่าเครื่องจักรกลสำหรับงานถนน สะพาน อุโมงค์ สำหรับคมนาคม

  เป็นการก่อสร้างเส้นทางสำหรับการเดินทาง สัญจร ทั้งทางเท้า และทางถนน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางยิ่งขึ้น เช่น การสร้างอุโมงค์เพื่อทำให้สามารถเพิ่มเส้นทางการสัญจรของรถบนถนนได้ การสร้างถนนเพื่อสร้างเส้นทางในการเดินทางไปไหนมาไหน เป็นต้น ทำให้จะต้องเช่าเครื่องจักรกลหนักหลายชนิด เช่น ต้องใช้รถเกรดเดอร์ รถบด สำหรับการก่อสร้าง งานถนน และต้องเช่ารถปูยางร่วมด้วย เป็นต้น

 4. เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับ งานก่อสร้างสำหรับสร้างอาคารสาธารณะเช่าเครื่องจักรกลหนักสำหรับงานก่อสร้าง โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล

  การก่อสร้างอาคารสาธารณะ เช่น โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถานที่สำหรับทำงาน เช่น  กระทรวง กรม ต่าง ๆ เป็นการก่อสร้างสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทำให้การก่อสร้างอาคารสาธารณะส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่ และใช้เวลาในการก่อสร้างนาน ทำให้ต้องใช้ เครื่องจักรกลหนัก จำนวนมาก และใช้เครื่องจักรหลากหลายประเภท ทั้งในส่วนหลัก อย่างการขึ้นโครงสร้างด้วย รถเครน หรือรถยก และในส่วนรองอย่างการปูพื้น ด้วยรถปูยาง รถบด เป็นต้น

 5. เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับ งานก่อสร้างโครงการด้านพลังงานเช่าเครื่องจักรหนักสำหรับงานก่อสร้าง โรงงานไฟฟ้า เขื่อน แท่นขุดเจาะน้ำมัน

  เป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการผลิตพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น โรงจักรไฟฟ้า แท่นขุดเจาะน้ำมัน และเขื่อนเก็บน้ำเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น เป็นการก่อสร้างที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามมาตราฐาน เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของพลังงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายหนัก จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนัก เพื่อจะทำให้ตรงกับมาตราฐานที่กำหนดไว้  ทั้ง รถแม็คโค รถเครน รถตัก เป็นต้น

 6. เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับ งานก่อสร้างสำหรับงานชลประทานเช่าเครื่องจักรกลหนักสำหรับงานชลประทาน เนื่อน คลองเก็บน้ำ

  การก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับระบบชลประทาน ทั้งเขื่อนสำหรับกักเก็บน้ำ คลองสำหรับใช้ส่งน้ำเพื่อการเกษตร และอาคารชลประทาน เป็นการก่อสร้างสำหรับใช้เพื่อส่วนรวม ทำให้ต้องใช้เครื่องจักรกลหนัก ที่เหมาะกับงาน ทั้งการใช้รถแม็คโคบูมยาว ที่เป็นรถแม็คโคสำหรับใช้กับงานขุดคลอง ขุดบ่อ รวมทั้ง รถเครนที่ใช้สำหรับยกเครื่องจักรในการก่อสร้าง

  สามารถอ่านบทความ เลือกเช่า”รถแม็คโค”(แบ็คโฮ) อย่างไรให้เหมาะกับงาน เพิ่มเติมได้

 7. เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับ งานก่อสร้างทางการเกษตรเช่าเครื่องจักรหนักสำหรับงานก่อสร้าง ปรับที่ดิน เพื่อการเกษตร

  การก่อสร้างสำหรับปรับที่ดิน เพื่อเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำเหมือง ไว้ใช้เพื่อผลิต วัตถุดิบทางการเกษตรสำหรับ อุปโภค บริโภค ทำให้ต้องใช้เครื่องจักรที่เหมาะกับการปรับที่ดิน เช่น รถแม็คโค รถเกรดเดอร์ และรถบดในการปรับหน้าดิน สำหรับใช้ในการเกษตร และอาจจะให้รถแม็คโคร่วมด้วยในการขูด หรือเคลื่อนย้ายดินสำหรับการก่อสร้าง

 8. เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับ งานก่อสร้างสำหรับการเดินทาง คมนาคมเช่าเครื่องจักรหนักสำหรับงานก่อสร้าง สนามบิน ท่าเรือ ทางรถไฟ

  การก่อสร้างสำหรับใช้ในการเดินทาง คมนาคม ขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ด้วยการสร้างทางรถไฟ รถไฟฟ้า ท่าเรือ และสนามบิน เพื่อทำให้เกิดความสะดวก และย่นเวลาในการเดินทาง เป็นการก่อสร้างที่มีความพิเศษเฉพาะ จึงทำให้ต้องเลือกเช่าเครื่องจักรกล ให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะทำการก่อสร้าง

 9. เช่าเครื่องจักรหนัก สำหรับ งานก่อสร้างอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในประเภทข้างต้น

จะเห็นได้ว่าประเภทของงานก่อสร้าง นั้นมีหลายประเภท และประเภทของเครื่องจักรกลหนักเองก็มีหลากหลาย งานแต่ละงานอาจจะต้องใช้เครื่องจักรที่มากกว่าหนึ่งประเภท ร่วมกันในการก่อสร้าง เพื่อให้ออกมาตามรูปแบบ และมาตราฐานที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งแรงงานคนอาจจะทำได้ไม่เท่า จึงจำเป็นต้อง เช่าเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในก่อสร้าง ทำให้จะต้องเลือก เช่าเครื่องจักรที่สภาพดี และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี ยังต้องเลือกคนขับที่มีความรู้ และประสบการณ์ทำงานของเครื่องจักรแต่ละชนิดด้วย

หากคุณต้องการเช่าเครื่องจักรกลหนักสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ หรือต้องการคำแนะนำในการเลือกประเภทของเครื่องจักรให้เหมาะกับประเภทของงาน สามารถปรึกษาเรา เพราะเราพร้อมให้บริการด้านเครื่องจักรสำหรับงานโยธา มามากกว่า 20 ปี พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ทั้ง

 • เครื่องจักรสภาพใหม่ อุปกรณ์ในการใช้งานพร้อม
 • มีระบบ เซฟตี้ เต็ม 100
 • มีเอกสาร พรบ.  ใบตรวจสภาพการใช้งาน โดยวิศวกรที่ชำนาญการณ์
 • มีประกันอุบัติเหตุในการใช้งาน
 • คนขับมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเครื่องจักรแต่ละประเภท
 • คนขับมีใบขับขี่ถูกต้องตามชนิดเครื่องจักรแต่ละประเภท
 • คนขับมีใบเซอร์ รับรองคุณวุฒิ

เช่าเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้างต้องพรแม่

 

 

สามารถติดต่อ เช่าเครื่องจักรกลหนัก หรือ สอบถามได้ที่

โทรศัพท์ : 084-5565635090-2369336038-196547

E-mail  :   pornmae111@gmail.comjunchay_pt@hotmail.com

Facebook :  พรแม่  คอนสตรัคชั่น

Line ID  :   jun0845565633