รถบรรทุกน้ำสิบล้อ / (Truck Water )

รถบรรทุกน้ำเป็นรถที่ใช้ในการให้ความชื้นกับดิน ในการบดอัดแน่น งานเขื่อนและงานถนน ใช้รด น้ำในทางล าเลียง เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นในระหว่างรถบรรทุกดินท างาน 

ลักษณะของการทำงาน รดน้ำให้ความชื้นกับดินในงานดอัแน่น ใช้รดทางลำเลียงในระหว่างรถบรรทุกทำงาน ใช้ในบรรทุกน้ำงานอุปโภค บริโภค

 

Category: